Morate biti logovani

Da biste uradili željenu akciju morate biti prijavljeni sa Vašim računom

Prijava Prijava - Facebook

Servis

Servis

Našim kupcima nudimo uslugu servisiranja, popravke, tehničke podrške i održavanja. Za cijene i detaljne informacije se možete obratiti na telefon 033 763 305


Garancija

Garancija za kupljene proizvode ostvaruje se u:

 1. Direktno u jednom od ovlaštenih servisa na lokacijama navedenim u pripadajućim garantnim listovima, zavisno od vrste i proizvođača.
 2. Za artikle za koje kupac nije dobio garantni list ovlaštenog servisa, informacije o ovlaštenom servisu može dobiti od Servisnog centra Plus.ba na Ilidži, Blažujski drum 14. Telefon: 033/763305, mail: [email protected]

GARANTNI ROK ARTIKLA JE ZASNOVAN NA TRAJANJU LIMITIRANE GARANCIJE, SPECIFICIRANE OD STRANE PROIZVOĐAČA. POJEDINI ARTIKLI PORED LIMITIRANOG GARANTOG ROKA ISTAKNUTOG NA GARANCIJI, IMAJU I SPECIFICIRANE VREMENSKI OGRANIČENE GARANTNE ROKOVE, KOJI SU PUNOVAŽNI I NEZAVISNI OD GARANTOG ROKA ARTIKLA I PRECIZIRANI SU OD STRANE PROIZVOĐAČA (AC ADAPTERI, PUNJAČI, BATERIJE, SIJALICE, MRTVI PIXELI, ITD)

Garancija ne vrijedi u slijedećim slučajevima:

 1. Ako se kupac ne pridržava upustva za upotrebu proizvoda
 2. Zbog oštećenja u transportu nastalih poslije isporuke
 3. Zbog kvarova nastalih višom silom (požar, poplava, udar groma i sl.)
 4. Zbog oštećenja izazvanih nepravilnom montažom ili održavanjem
 5. Zbog mehaničkih oštećenja izazvanih krivnjom korisnika
 6. Ako kupac nestručno ili nebrižljivo postupa s proizvodom
 7. Ako je proizvod servisirala neovlaštena osoba
 8. Ako su u proizvod ugrađeni neorginalni dijelovi
 9. U garanciju ne ulazi potrošni materijal (kablovi, glave pisača, trake i toneri i sl.)

PRILIKOM REKLAMACIJE KUPAC JE DUŽAN PRILOŽITI GARANTNI LIST I ORIGINALNI RAČUN.

 • Kupac je obavezan reklamirani artikal predati u ovlašteni servis kako bi ostvario garanciju, međutim ukoliko je kupac u nemogućnosti učiniti isto, uređaj može predati u Servisni centar Plus.ba gdje se isti obavezno testira i ukoliko podliježe uslovima garancije proslijeđuje se u ovlašteni servis.
 • Servisni centar Plus.ba nije obavezan zaprimiti uređaj na servis za koji nije ovlašten.
 • Svi nastali kvarovi u garanciji se otklanjaju u ovlaštenom servisu za reklamirani artikal ili u Servisnom centru Plus.ba. Ukoliko kupac ne želi da dostavi artikle pod garancijom u servis, izlazak na kućnu adresu se naplaćuje.
 • Proizvođač garantuje da će navedeni proizvod koji smo isporučili u garantnom roku ispravno funkcionisati te da će eventualni kvarovi nastali u garantnom roku biti besplatno otklonjeni ili dijelovi zamjenjeni, UKOLIKO PODLIJEŽU LIMITIRANIM GARANTNIM USLOVIMA PROIZVOĐAČA
 • Garancija i garantni rok počinju danom kupovine proizvoda, što ćete dokazati ovjerenim garantnim listom.
 • Garantujemo da proizvod koji smo isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji i montaži, te da je prikladan i prilagodljiv upotrebi.
 • Ukoliko se kvar artikla koji je u garanciji ne otkloni u roku od 45 dana, artikl se mijenja novim, računanje počinje od dana prijema uređaja u ovlašteni servis.
 • Ako se artikl zadrži duže od 10 dana u servisu, garancija se produžava za period koji je zadržan u servisu računanje počinje od dana prijema uređaja u ovlašteni servis.
 • Prilikom reklamacije potrebno je proizvod upakovati u originalnu ambalažu, a ukoliko dođe do oštećenja prilikom transporta, prodavac ne snosi odgovornost.
 • Ukoliko kupac primjeti nepravilnost u isporuci dužan je odmah reagovati i opremu dopremiti u ovlašteni servis.
 • Ne dajemo garanciju za bilo kakav softwer i ne preuzimamo odgovornost za gubljenje podataka.
 • Garancija važi samo preko 5 mrtvih pixela za LCD monitore, osim ako nije drugačije navedeno u specifikaciji monitora.
 • Garancija na baterije za UPS-ove je 6 mjeseci.
 • Garancija za dijelove kao što su adapteri, punjači, baterije, lampe itd. se razlikuje od garancije uređaja i limitirani su garantnim rokom na garantni period koji je preciziran od stane proizvođača.
 • U slučaju povrata obračunavamo trenutnu cijenu robe.
 • Kupac je dužan pregledati preuzetu robu.
 • Računari i laptopi se prodaju bez softwarea, osim ako nije drugačije naznačeno, i za sve naknadne instalacije ne odgovaramo